กรอกใบสมัคร

บริษัท Rich & T Co.,Ltd Chartered Insurance Solutions SIMedia Co.,Ltd.
your image
สมัครงานตำแหน่ง
เงินเดือนที่ต้องการ
วันพร้อมเริ่มงาน
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)     * ชื่อเล่น (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)    ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปี เกิด (1900-12-01)  * สถานที่เกิด
เกิดปีนักษัตร ศาสนา
เชื้อชาติ สัญชาติ
ส่วนสูง น้ำหนัก
บัตรประชาชนเลขที่  * วันออกบัตร
วันบัตรหมดอายุ ประกันสังคม ไม่มี มี ระบุชื่อโรงพยาบาล
ระบุมาตรา
ที่อยู่ปัจจุบัน
เป็นบ้านของ บ้านตนเอง บิดามารดา ญาติ บ้านเช่า อื่นๆ ระบุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
โทรศัพท์ที่บ้าน(ปัจจุบัน) มือถือ
อีเมลล์
ที่อยู่ที่ทำงานปัจจุบัน
โทร.
สถานภาพ โสด สมรส หม้าย หย่า
จำนวนบุตร คน     กำลังศึกษา คน     ไม่ได้ศึกษา คน
ชื่อ-สกุล คู่สมรส อาชีพ
บริษัท โทร.
สถานภาพทางทหาร มี ไม่มี มีพันธะทางทหารหรือไม่    ได้รับการยกเว้น เนื่องจาก
รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว
ชื่อ-สกุล บิดา อาชีพ
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล มารดา อาชีพ
ที่อยู่
มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันผู้สมัคร คน ผู้สมัครเป็นคนที่
ชื่อ-สกุล เกี่ยวข้องเป็น อายุ อาชีพ บริษัท/สถาบันการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา เดือน ปีที่เข้า เดือน ปีที่จบ คณะ / สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัย / อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ไม่มี กองทุน กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) กองทุน กรอ. (กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต)
ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน
หลักสูตร สถาบันที่จัด ระยะเวลา วุฒิิบัตร / ประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษาและกิจกรรมที่เคยร่วมในระหว่างศึกษาหรืออื่น ๆ ได้แก่
ความสารถในการใช้ภาษา
อังกฤษ      
จีน      
อื่นๆ      
ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ไทย) คำ/นาที พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ) คำ/นาที
คอมพิวเตอร์/โปรแกรม
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
งานอดิเรกและสิ่งที่สนใจ
กีฬา งานอดิเรก
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ มี ไม่มี
รถยนต์ มี ไม่มี ใบขับขี่เลขที่
รถจักรยานยนต์ มี ไม่มี ใบขับขี่เลขที่
การเดินทางมาทำงาน รถยนต์ รถจักยานยนต์ ขนส่งสาธารณะ
หมายเหตุ : หากใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯจะประสานงานกับทางอาคาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจอดรถ
ประวัติการทำงาน  เรียงตามลำดับจากงานปัจจุบันขึ้นก่อน
1.บริษัท
ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน
ที่อยู่
วันที่เริ่มงาน วันที่ลาออก / ปัจจุบัน
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือนเริ่มต้น เงินเดือนสุดท้าย
เหตุผลที่ลาออก
2.บริษัท
ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน
ที่อยู่
วันที่เริ่มงาน วันที่ลาออก
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือนเริ่มต้น เงินเดือนสุดท้าย
เหตุผลที่ลาออก
3.บริษัท
ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน
ที่อยู่
วันที่เริ่มงาน วันที่ลาออก
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือนเริ่มต้น เงินเดือนสุดท้าย
เหตุผลที่ลาออก
4.บริษัท
ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน
ที่อยู่
วันที่เริ่มงาน วันที่ลาออก
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือนเริ่มต้น เงินเดือนสุดท้าย
เหตุผลที่ลาออก
ข้อมูลเพิ่มเติม
1.ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่ ? เคย ไม่เคย
2.ท่านสามารถทำงานเป็นกะได้หรือไม่ ? ได้ ไม่ได้
3.ท่านสามารถหาบุคคลค้ำประกันได้หรือไม่ ? ได้ ไม่ได้
4.ท่านยินดีที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานและฝึกอบรมได้หรือไม่ ? ได้ ไม่ได้
5.ท่านรู้จักกับบุคคลใดในบริษัทฯ หรือไม่ ? รู้จัก ไม่รู้จัก
ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง   แผนก / แผนก
6.ท่านเคยได้รับการต้องโทษในคดีแพ่ง / คดีอาญาหรือไม่ ? เคย ไม่เคย
7.ท่ายเคยเป็นหนี้สินกับสถาบันฯ / บุคคลมาก่อนหรือไม่ ? เคย ไม่เคย
8.ท่านเคยป่วยหนักในรอบ 3 ปี หรือไม่ ? เคย ไม่เคย
9.ท่านอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือไม่ ? อยู่ ไม่อยู่
10.ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากผลงาน / ความประพฤติเป็นที่น่าไม่พอใจหรือไม่ ? เคย ไม่เคย
11.ท่านมีใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยตรง / ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยตรง-ต่อหรือไม่ ? มี ไม่
โปรดระบุ
12.ท่านมีบุคคลในครอบครัว หรือ ญาติทำธุรกิจ หรือ ถือหุ้นในบริษัทประกันภัยหรือไม่ ? มี ไม่มี
โปรดระบุ
13.ท่านเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่ ? เคย จำนวน ครั้ง ไม่เคย
บุคคลอ้างอิง (ให้บอกรายชื่อบุคคลที่เป็นญาติที่สามารถรับรองความประพฤติของท่านได้)
ชื่อ-สกุล อาชีพ ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ที่อยู่และเบอร์โทร
ในกรณีฉุกเฉิน ติดต่อ หรือแจ้ง
ชื่อ-สกุล อาชีพ ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ที่อยู่และเบอร์โทร
คำชี้แจงเพิ่มเติมที่ผู้สมัครต้องการแจ้งให้ทราบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อความใดเป็นเท็จไม่ตรงกับความจริงหรือมีการไม่แจ้งข้อมูลบางอย่างอันก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ข้าพเจ้ายอมให้บริษัทฯ ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะบอกเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด